Zásady ochrany osobných údajov

Keď navštívite alebo použijete naše webové lokality, spracujeme tieto osobné údaje, ktoré sme od vás získali:

1. Údaje získané automaticky pri návšteve našej webovej lokality

Na to, aby sa webová lokalita zobrazila vo vašom prehliadači, je potrebné spracovať IP adresu zariadenia, ktoré používate. Poskytnú sa aj ďalšie informácie o prehliadači vo vašom zariadení. Podľa zákonov o ochrane údajov sme tiež povinní zachovávať dôvernosť a integritu osobných údajov spracúvaných pomocou našich systémov IT. Na tento účel sa zaznamenávajú tieto údaje:

IP adresa počítača, z ktorého sa na webovú lokalitu pristupuje (na obdobie najviac 7 dní)
Operačný systém počítača, z ktorého sa na webovú lokalitu pristupuje
Verzia prehliadača v počítači, z ktorého sa na webovú lokalitu pristupuje
Názov načítaného súboru
Dátum a čas návštevy
Množstvo prenesených údajov
URL adresa prepojenia

Uvedená IP adresa sa po uplynutí najviac 7 dní vymaže zo všetkých systémov použitých v súvislosti s prevádzkou tejto lokality. Potom už nebudeme schopní priradiť zvyšné údaje konkrétnej osobe. Tieto údaje sa tiež použijú na opravu chýb na webovej lokalite, napríklad na zistenie útokov alebo manipulácií a na ochranu našich používateľov pred nimi.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a spracovanie sa vykonáva na účely našich oprávnených záujmov. Naše „záujmy“ v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa týkajú prevádzky tejto webovej lokality s ohľadom na ciele ochrany zahŕňajúce dôvernosť, integritu a dostupnosť týchto údajov. Ako dotknutá osoba máte možnosť túto formu získavania údajov kedykoľvek odmietnuť.

2. Súbory cookie

Súbory cookie sú textové súbory posielané do počítačov s cieľom rozpoznať ich počas používania webových lokalít. V súčasnosti na našej domovskej stránke používame iba nevyhnutné súbory cookie. Verzia zo dňa 10. 9. 2022